Kursuse sisu

Keskkond ja tehnoloogia:

  • Tehnoloogia(teadus- ja tehnikasaavutused ning nende rakendamine igapäevaelus, teabekeskkond, meediavahendid, nende mõju).

Inimene ja ühiskond:

  • Inimeste suhtlusvahendid (meedia kui suhtluskanal ja vahend).

Kursuse lõpul õpilane:      

1) oskab vene sümboolikat, tähtpäevi, pealinna ja presidenti nimetada;

2) oskab suhelda teemal „Minu kool”;

3) oskab seletada, mis on tervislik ja mittetervislik eluviis (piiratud sõnavara);

4) teab kooliainete nimetusi ja oskab oma tunniplaani õigesti kirjutada;

5) oskab õigesti kasutada isikulist asesõna.


Kursuse lõpul õpilane:

1) oskab iseloomustada ennast ja sõpru, rääkida ja kirjutada perekonnast;

2) oskab oma korterist (majast) rääkida;

3) saab tähtkujudest jutustavast tekstist aru, oskab lühidalt teksti ümberjutustada;

4) oskab eeskuju järgi kirjutada küllakutset, õnnitlus- ja tänukaarti, häid soove reisile

minekuks;

5) oskab vestelda ja vastata küsimustele õpitud temaatika piires (mood ja riietus).