Kursuse sisu

Kultuur ja looming:

  • kirjandus, kujutav kunst, helilooming.

Kultuuritraditsioonid ja tavad:

  • muinasjutud, vanasõnad;
  • erinevate rahvaste kultuuritraditsioonid, tavad ja uskumused.

Inimene ja ühiskond:

  • inimene kui indiviid (väärtushinnangud, vaated elule ja ühiskonnale, inimsuhted: isiklikud ja sotsiaalsed).
  • ühiskond kui eluavalduste kogum (sotsiaalsfäär, erinevad põlvkonnad, elatustase, heategevus, ebaterved eluviisid, kuritegevus).

Kursuse sisu

Inimene kui looduse osa:

  • tasakaal inimese ja looduse vahel (looduslik eluviis);

Inimene kui indiviid:

  • inimsuhted: isiklikud, emotsionaalsed, sotsiaalsed;

  • erinevad inimesed ja rahvad (keele- ja kultuurierinevused, käitumistavad, kõlblusnormid);

Ühiskond kui eluavalduste kogum:

  • sotsiaalsfäär, elatustase, heategevus;

  • ebaterved eluviisid, kuritegevus.