Этот курс посвящён ученикам, которым предстоит в этом году сдавать государственный экзамен по русскому языку (основная школа и гимназия).

На этом курсе вы найдёте даты экзаменов, необходимые материалы и ссылки для подготовки к экзамену.

Kursuse sisu

Eesti ja maailm:

 • Eesti keel ja eesti meel (rahvuslik identiteet, kultuuritraditsioonid, kultuuripärand, kodukoha lugu);
 • Slaavi riigid (asukoht, reisimisvõimalused, kultuuritraditsioonid).

Keskkond:

 • Geograafiline keskkond (keskkonna ja inimese suhted, ilm ja ilma muutused).

Kursuse lõpul õpilane:      

1) oskab vene sümboolikat, tähtpäevi, pealinna ja presidenti nimetada;

2) oskab suhelda teemal „Minu kool”;

3) oskab seletada, mis on tervislik ja mittetervislik eluviis (piiratud sõnavara);

4) teab kooliainete nimetusi ja oskab oma tunniplaani õigesti kirjutada;

5) oskab õigesti kasutada isikulist asesõna.


Kursuse lõpul õpilane:

1) oskab iseloomustada ennast ja sõpru, rääkida ja kirjutada perekonnast;

2) oskab oma korterist (majast) rääkida;

3) saab tähtkujudest jutustavast tekstist aru, oskab lühidalt teksti ümberjutustada;

4) oskab eeskuju järgi kirjutada küllakutset, õnnitlus- ja tänukaarti, häid soove reisile

minekuks;

5) oskab vestelda ja vastata küsimustele õpitud temaatika piires (mood ja riietus).


Kursuse lõpul õpilane:

1)      suudab  leida valiku hulgast spetsiifilist informatsiooni tekstist, määratleda arvamusi/fakte;

2)      oskab kirjeldada olulisi sündmusi ja kogemusi, unistusi ja eesmärke ning selgitab ja põhjendab lühidalt oma seisukohti ja plaane;

3)      oskab kuulata teksti kindla informatsiooni saamiseks;

4)      oskab vestelda ja esitada küsimusi esitatud temaatika piires;

5)      oskab nimetada mõningaid Eestis tähistatavaid riiklikke ja rahvuslikke tähtpäevi;

6)      oskab nimetada ilma tunnuseid ja kirjeldada ilmastikunähtusi.


Kursuse sisu

Inimene kui looduse osa:

 • tasakaal inimese ja looduse vahel (looduslik eluviis);

Inimene kui indiviid:

 • inimsuhted: isiklikud, emotsionaalsed, sotsiaalsed;

 • erinevad inimesed ja rahvad (keele- ja kultuurierinevused, käitumistavad, kõlblusnormid);

Ühiskond kui eluavalduste kogum:

 • sotsiaalsfäär, elatustase, heategevus;

 • ebaterved eluviisid, kuritegevus.

 Kursuse sisu

Mina ja teised:                  

 • pereliikmed ja sugulased, enese ja kaaslaste tutvustus (nimi, rahvus, sugu, vanus, elukoht, võimed jmt) ning välimuse kirjeldus.

Igapäevaelu:

 • päevakavajärgsed tegevused kodus, kooli, kellaajad;

 • peamiste söögikordade nimed ja mõned olulisemad söögid-joogid, toiduained.

Vaba aeg:

 • tegevused ja eelistused, huvid;

 • pereliikmete kodused tööd ja tegevused.

Kodu ja lähiümbrus:

 • kodu/elukohta kirjeldav sõnavara.


Kursus annab võimaluse hakkama saada igapäevastes situatsioonides nii tööl kui eraelus, avaldada oma arvamust erinevates valdkondades, arendada mõtet päevakohastel teemadel.
Tähelepanu pöörame nii sõnavarale kui grammatikale.

Kursus annab võimaluse hakkama saada igapäevastes situatsioonides nii tööl kui eraelus, avaldada oma arvamust erinevates valdkondades, arendada mõtet päevakohastel teemadel.
Tähelepanu pöörame nii sõnavarale kui grammatikale.