Spikker Search courses kohta
Этот курс посвящён ученикам, которым предстоит в этом году сдавать государственный экзамен по русскому языку (основная школа и гимназия).

На этом курсе вы найдёте даты экзаменов, необходимые материалы и ссылки для подготовки к экзамену.

Kursuse sisu

Kultuur ja looming:

  • kirjandus, kujutav kunst, helilooming.

Kultuuritraditsioonid ja tavad:

  • muinasjutud, vanasõnad;
  • erinevate rahvaste kultuuritraditsioonid, tavad ja uskumused.

Inimene ja ühiskond:

  • inimene kui indiviid (väärtushinnangud, vaated elule ja ühiskonnale, inimsuhted: isiklikud ja sotsiaalsed).
  • ühiskond kui eluavalduste kogum (sotsiaalsfäär, erinevad põlvkonnad, elatustase, heategevus, ebaterved eluviisid, kuritegevus).

Kursuse sisu

Eesti ja maailm:

  • Eesti keel ja eesti meel (rahvuslik identiteet, kultuuritraditsioonid, kultuuripärand, kodukoha lugu);
  • Slaavi riigid (asukoht, reisimisvõimalused, kultuuritraditsioonid).

Keskkond:

  • Geograafiline keskkond (keskkonna ja inimese suhted, ilm ja ilma muutused).

Kursus annab võimaluse hakkama saada igapäevastes situatsioonides nii tööl kui eraelus, avaldada oma arvamust erinevates valdkondades, arendada mõtet päevakohastel teemadel.
Tähelepanu pöörame nii sõnavarale kui grammatikale.

Kursus annab võimaluse hakkama saada igapäevastes situatsioonides nii tööl kui eraelus, avaldada oma arvamust erinevates valdkondades, arendada mõtet päevakohastel teemadel.
Tähelepanu pöörame nii sõnavarale kui grammatikale.