Spikker Search courses kohta

Sellel kursusel osaledes saad teada, kuidas sooritada erinevaid tehted üks- ja hulkliikmetega.


Selle kursuse käigus saad teada, mis on ratsionaalarvud ning õpid nendega arvutama. Lisaks saad olulisi teadmisi protsentide ja nendega arvutamise kohta.

Kordame põhikoolis õpitut: murrud, avaldised, võrrandid, ruutvõrrand, lihtsustamine.

10.klassi matemaatika e-kursus.

Kursusel õpime tehteid murdudega, lihtsustamist, võrrandeid ja võrratusi lahendama, astendamist.

Kursuse eesmärgiks on tuletada meelde põhikoolis õpitu, et gümnaasiumi õpingutega edukalt jätkata.

Tutvume arvuhulkadega. Õpime lahendama võrrandeid, ruutvõrrandeid ja võrratusi. 

Perioodi jooksul toimub kaks arvestustööd ja saate kaks korda koduseid töid.

I osa: Funktsiooni mõiste, esitusviisid. Lineaar- ja ruutfunktsioon, nende graafikud ja omadused.

II osa: Jada mõiste, aritmeetiline ja geomeetriline jada.

I osa: Integraali mõiste ja arvutamine. Tasandiliste kujundite pindala ja ruumilise kujundi (pöördkeha) ruumala leidmine integraali teel.

II osa: Tasandilised kujundid - kolmnurk, ruut, ristkülik, rööpkülik, trapets, romb, korrapärane hulknurk, ringjoon.


Integreerimine. Hulknurkade pindalade ja ümbermõõtude leidmine. Koosinus- ja siinusteoreem. Valemid.