Kursus käsitleb gümnaasiumi lõputöö olemust, liike, meetodeid, etappe, struktuuri, vormistamist ning kaitsmist. Lõputööks võid valida uurimistöö, praktilise töö või sooritada tööpraktika. Kursusel osaledes saad juhiseid, nõuandeid ja tagasisidet lõputöö koostamiseks ja selle edukaks kaitsmiseks.

Kursusel seome omavahel majanduse ja matemaatika. Arvestame intresse, arvutame palka, tegeleme valuutavahetusega, analüüsime indekseid ja majandustsükleid. Lisaks palju muud praktilist.


Sellel kursusel osaledes saad ülevaate Eesti Vabariigis kehtivatest olulisematest seadustest. Kohtud prokuröri ja vandeadvokaatidega. Näed huvitavaid videoklippe ja saad sõna sekka öelda.

Arvutiõpetuse kursuse läbimisel õpilane:

  • teadvustab ning oskab vältida info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) kasutamisel tekkidavõivaid ohte (küberhügieen);

  • omandab digipädevused, mis võimaldavad kasutada IKT vahendeid turvaliselt ja eesmärgipäraselt igapäevases õppetöös;

  • oskab kasutada enamlevinud infosüsteeme ja digitaalseid keskkondi sh õppekeskkondi;

  • teab erinevaid esitluse koostamise, tabeltöötlus- ja tekstitöötlusprogramme, tunneb nende peamisi kasutusvõimalusi ning suudab vajadusel otsida ja kasutada juhendeid;
  • mõistab internetist leitud info kriitilise hindamise vajalikkust;

Arvutiõpetuse kursuse läbimisel õpilane:

  • teadvustab ning oskab vältida info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) kasutamisel tekkidavõivaid ohte (küberhügieen);

  • omandab digipädevused, mis võimaldavad kasutada IKT vahendeid turvaliselt ja eesmärgipäraselt igapäevases õppetöös;

  • oskab kasutada enamlevinud infosüsteeme ja digitaalseid keskkondi sh õppekeskkondi;

  • teab erinevaid esitluse koostamise, tabeltöötlus- ja tekstitöötlusprogramme, tunneb nende peamisi kasutusvõimalusi ning suudab vajadusel otsida ja kasutada juhendeid;
  • mõistab internetist leitud info kriitilise hindamise vajalikkust;