Spikker Search courses kohta

Lähiajaloo III kursus (ühtlasi viimane gümnaasiumi ajaloo kursus) erineb teistest ajaloo kursustest selle poolest, et tegemist on temaatilise kursusega, mis eeldab oskust luua ning näha seoseid ajaliselt ja kultuuriliselt kaugemate valdkondade vahel, toetudes seejuures varem omandatule. Kursus koosneb neljast suurest teemablokist: eluolu ja kultuur; sõja ja rahu küsimus; inimsusevastased kuriteod; muu maailm.

Retk läbi XX sajandi ajaloo.

Eesti ajalugu muinasajast kuni keskajani.

Keskaeg Euroopas ja Eestis.

Üldajaloo kursus e-õppijatele.

Kursuse materjalid on jagatud kolme teemasse. Iga teema lõpeb hinnatava tööga.

Loodan, et leiad mõndagi uut!

XX sajandi teise poole ajalugu - teise maailmasõja lõpust kuni taasiseseisvunud Eesti Vabariigini.

Eesti ajalugu muinasajast Liivi sõja lõpuni.