Siia keskkonda laadin ülesse õppenõukogu materjalid. Iga päevakorrapunkti juures on foorum, kuhu õppenõukogu liikmed peavad oma ettepanekud postitama.

21. septembri õppenõukogu koosoleku päevakord:

1.      Kutseõppeasutuse pooleli jätnud õpilaste määramine klassidesse (õppenõustajad).

2.      Mõne teise riikliku õppekava alusel õppinud õpilaste klassi määramine (õppenõustajad).

3.      Eelmise õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks.

4.      Sisehindamise tulemuste läbiarutamine ning ettepanekute tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks.

5.      2018/19. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.