GIIDIÕPPE KURSUS VII  OSA  

ÕPPIJA kasutab praktikas  giidi kutsestandardile vastavaid kompetentse:

 • Analüüsib  marsruudi vastavust kliendist lähtuvatele  soovidele ja vajadustele ning samaaegselt silmas pidades keskkonnasäästlikkust.

 • Kasutab nii ajaloolist kui päevakajalist infot; jälgib klientide reaktsioone ja vajadusel kohandab ekskursiooni sisu vastavalt olukorrale

Rita Tammela

Pärnu Giidide Ühing
Atesteeritud:
Pärnu linna ja maakonna giid
Setomaa giid
Eesti giidide kutseomistamise hindaja
e-mail: rita.tammela@ptg.ee
skype: ritata1794Kursus käsitleb gümnaasiumi lõputöö olemust, liike, meetodeid, etappe, struktuuri, vormistamist ning kaitsmist. Lõputööks võid valida uurimistöö, praktilise töö või sooritada tööpraktika. Kursusel osaledes saad juhiseid, nõuandeid ja tagasisidet lõputöö koostamiseks ja selle edukaks kaitsmiseks.

Arvutiõpetuse kursuse läbimisel õpilane:

 • teadvustab ning oskab vältida info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) kasutamisel tekkidavõivaid ohte (küberhügieen);

 • omandab digipädevused, mis võimaldavad kasutada IKT vahendeid turvaliselt ja eesmärgipäraselt igapäevases õppetöös;

 • oskab kasutada enamlevinud infosüsteeme ja digitaalseid keskkondi sh õppekeskkondi;

 • teab erinevaid esitluse koostamise, tabeltöötlus- ja tekstitöötlusprogramme, tunneb nende peamisi kasutusvõimalusi ning suudab vajadusel otsida ja kasutada juhendeid;
 • mõistab internetist leitud info kriitilise hindamise vajalikkust;

Arvutiõpetuse kursuse läbimisel õpilane:

 • teadvustab ning oskab vältida info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) kasutamisel tekkidavõivaid ohte (küberhügieen);

 • omandab digipädevused, mis võimaldavad kasutada IKT vahendeid turvaliselt ja eesmärgipäraselt igapäevases õppetöös;

 • oskab kasutada enamlevinud infosüsteeme ja digitaalseid keskkondi sh õppekeskkondi;

 • teab erinevaid esitluse koostamise, tabeltöötlus- ja tekstitöötlusprogramme, tunneb nende peamisi kasutusvõimalusi ning suudab vajadusel otsida ja kasutada juhendeid;
 • mõistab internetist leitud info kriitilise hindamise vajalikkust;

Arvutiõpetuse kursuse läbimisel õpilane:

 • teadvustab ning oskab vältida info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) kasutamisel tekkidavõivaid ohte (küberhügieen);

 • omandab digipädevused, mis võimaldavad kasutada IKT vahendeid turvaliselt ja eesmärgipäraselt igapäevases õppetöös;

 • oskab kasutada enamlevinud infosüsteeme ja digitaalseid keskkondi sh õppekeskkondi;

 • teab erinevaid esitluse koostamise, tabeltöötlus- ja tekstitöötlusprogramme, tunneb nende peamisi kasutusvõimalusi ning suudab vajadusel otsida ja kasutada juhendeid;
 • mõistab internetist leitud info kriitilise hindamise vajalikkust;