Arvutiõpetuse kursuse läbimisel õpilane:

  • teadvustab ning oskab vältida info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) kasutamisel tekkidavõivaid ohte (küberhügieen);

  • omandab digipädevused, mis võimaldavad kasutada IKT vahendeid turvaliselt ja eesmärgipäraselt igapäevases õppetöös;

  • oskab kasutada enamlevinud infosüsteeme ja digitaalseid keskkondi sh õppekeskkondi;

  • teab erinevaid esitluse koostamise, tabeltöötlus- ja tekstitöötlusprogramme, tunneb nende peamisi kasutusvõimalusi ning suudab vajadusel otsida ja kasutada juhendeid;
  • mõistab internetist leitud info kriitilise hindamise vajalikkust;